فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

هشدار صدر العظم آلمان به کشورهاي اروپاي شرقي

رادیو امید | 09:27 - 13.09.2017

آنگلا مرکل صدر العظم آلمان گفت: کشورهایی که از پذیرفتن سهم پناهجویان در اتحادیه ارپا خودداری می کنند، خودشان را از دریافت کمک در زمینه های دیگر محروم می سازند. اگر در قسمت مهاجرت همبستگی وجود نداشته باشد، در دیگر زمینه ها نیز وجود نخواهد داشت و این مسئله برای انسجام اروپا ناگوار است. اکثر وزیران داخله اتحادیه ارپا سهسال قبل رای به تقسیم صدو بیست هزار از یک میلیون و ششصد هزار پناهجویی که از سه سال قبل تا دو سال قبل به ایتالیا و یونان رسیده بودند بین این اتحادیه داده رای داده اند.

کلید واژه ها