فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

نافرمانی مدنی و تغییر رژیم جمهوری اسلامی ایران

رادیو امید | 10:42 - 26.04.2018

الهام مهرانی

تغییر دادن هیچ حکومتی غیر ممکن نیست . در کشورهایی که به صورت دموکراتیک اداره و دارای احزاب می باشند تغییر بوسیله انتخابات و توسط مشارکت سیاسی مردمانش به وقوع می پیوندد.امادر کشوری مانند ایران که به روش غیر دموکراتیک اداره شده ومردم نقشی در سیاست ندارند و فعالیت احزاب دیده نمیشود این تغییر میتواند بوسیله نافرمانی مدنی و اعتماد و اتحاد مردم به یکدیگرصورت بگیرد.چیزی که حکومت از آن بیم دارد ودر نتیجه روز به روز فشارها را افزایش میدهد.

هم اکنون جامعه گرفتار نابسامانی ، فساد، بی عدالتی و انواع تبعیض هاست.در سال 96 و سال جاری شاهد اعتراضات بسیاری از قشرهای متفاوت جامعه بودیم .رهبر و مسئولین چشم خود را بر فساد و بی عدالتی بسته اند و قطعا این مسیر به سقوط نظام ختم خواهد شد.قابل پیش بینی است که یک جنبش اعتراضی فراگیر در راه است و نکته مثبت این جنبش خارج شدن از مرکز گرا بودن آن و فراگیری آن است.در زمانی نه چندان دور این حرکت مردمی و فراگیر برای جایگزینی رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی به پا خواهد خواست.دیگر اعتمادی به صندوق های رای نیست و از نظر مردم ماجرا برای هر دو حزب داخل حکومت تمام شده است.

همانطور که گفته شد یکی از راه کارهای فشار به حکومت و تغییر آن نافرمانی مدنی بدون خشونت است. نافرمانی مدنی دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، تبلیغاتی، نظامی وامنیتی است.

از نظر لغوی« هر اقدام قانون شکنانه آشکار و عمدی که با هدف جلب توجه همگانی به نا مشروع بودن برخی قوانین یا نادرستی ان از جنبه اخلاقی و عقلانی صورت گیرد»نا فرمانی مدنی است.و یا«اقدام سیاسی که در آن از اقتدار حکومتی به نشانه اعتراض اخلاقی سر پیچی شود».

این نافرمانی مدنی و اعتراضات در ایران به وقوع پیوسته در این بین باید اپوزیسون جمهوری اسلامی برای هرچه متحد کردن و هماهنگی گروه های مختلف برای تغییر نظام جمهوری اسلامی نقش فعالانه تری پیشه کند تا به مقصد که همانا تغییر رژیم و رفع این نابسامانی ، فساد حکومتی،بی عدالتی، فقرو تبعیض ها است برسد.

 

 

کلید واژه ها