فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

مصاحبه رادیو امید با فعال مدنی آقای محسن رسولی در مورد نشست زبان مادری در آنکارا 2018

رادیو امید | 17:42 - 16.03.2018

آقای رسولی برگزاری این چنین سمینارهایی را مهم دانسته، افزودند، این سمینارها می تواند، کثیرالملّه بودن ایران را به گوش فارس زبانها و همه، رسانده، باعث شناسایی دردهای نامشترک و آسیب شناسی آنها شود.

ایشان مفهوم صحیح دموکراسی در ایران را در گفتگو و یک جا جمع شدن و صحبت کردن اندیشه های مختلف و حتی متناقض دانسته، و گفتند، با توجه به کثیرالمله بودن ایران، تمام ائتنیکها، اقوام و ملل در ایران دارای بخشهای  متفاوتی در تاریخ، ادبیات، فرهنگ و …بوده و فارس زبانها باید به شخصیتهای سیاسی، تاریخی و فرهنگی ملل دیگر در ایران احترام بگذارند.

در پایان آقای رسولی به لزوم ادامه دار بودن  و  انتشارنتایج  این سمینارها تاکید کردند.

کلید واژه ها