فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

مصاحبه رادیو امید با دبیر کل اتحاد بختیاری و لرستان پیرامون موضوع رفراندوم

رادیو امید | 10:52 - 13.03.2018

در مصاحبه ای که رادیو امید با دبیر کل حزب اتحاد بختیاری و لرستان آقای فرامرز بختیاری پیرامون موضوع رفراندوم انجام داد، آقای بختیاری به متفاوت بودن رفراندومی که از طرف روحانی(آخوندها در ایران) با رفراندومی که در اپوزیسیون های خارج مطرح می شود اشاره کرده، ادامه دادند، رفراندوم مطرح شده از طرف آخوندهای ایران در چهارچوب حکومت اسلامی است؛ اما رفراندوم مطرح شده از طرف اپوزیسیونهای خارج، رفراندومی است که باید از کلیت نظام جمهوری اسلامی باید عبور شود.

بنابه گفته های آقای بختیار، در حکومت استبدادی مذهبی، که اعتقاد بر گسترش مذهب و زیر سلطه بردن تمام جهان زیر پرچم اسلام را دارند، آراء مردم محترم شمرده نشده و طرح موضوع رفراندوم، تنها بازی است برای استمرار حکومت آخوندی؛ چون هیچوقت حکومت اسلامی تن به رفراندومی که کلیت نظام جمهوری اسلامی را زیر سؤال ببرد نمی دهد.

و سازمان ملل نیز ناظر به رفراندومی که معلوم نخواهد بود نتیجه اش چه خواهد شد، (چون این حکومت استبداد رفراندوم را طوری که بخواهند، هدایت خواهند کرد)، نبوده و همچنین، مخارج این نظارت را متحمل نمی شود.

در پایان، آقای بختیار، فشار شدید بین المللی و تحریمها بر جمهوری اسلامی را زمینه ساز رفراندومی آزاد در ایران دانستند.

 

کلید واژه ها