فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

مصاحبه با فرامرز بختیار دبیر کل حزب اتحاد بختیاری و لرستان پیرامون آینده ایران و نقش ملل تحت ستم

رادیو امید | 17:10 - 08.03.2018

 

آقای فرامرز بختیار در مصاحبه با رادیو امید،

به کثیرالملّه بودن ایران، و سیستم فدرالیزم (خودگردانی سنتی) که ایران در زمان قاجار با آن اداره می شد، اشاره کردند؛ که متاسفانه با روی کار آمدن رضاشاه، این سیستم برچیده شده، آسیمیلاسیون و یکسان سازی هویتی و زبانی در دستور کار حکومت قرار گرفت؛ که جمهوری اسلامی نیز این میراث شوم را دنبال کرده است و باعث تجمع قدرت و ثروت در مرکز شده است.

به گفته آقای بختیاری، اپوزیسیونهای فارس با این که شعار دموکراسی سر می دهند؛ ولی نسبت به ستم به ملل غیر فارس سکوت کرده اند؛ در حالی که باید به این ستم ها اعتراف کرده، پوزش خواسته و غرامت بپردازند.

به انگهایی که توسط اپوزیسیونها و مقامات جمهوری اسلامی به آزادیخواهان ملل غیر فارس در مقابل اعتراضات بحقشان زده میشود اشاره کرده و گفتند:” این انگها ما را از مبارزه باز نخواهد داشت”

آقای بختیاری، بهترین سیستم اداری و سیاسی در ایران آینده را سیستم فدرالیسم خواندند؛ که در این صورت قدرت و ثروت بین ملل توزیع خواهد شد.

با وجود تشکلها و اپوزیسیونهای مختلف فارس، همه آنها را تمرکزگرا، فارس و شیعه محور خواندند.

آقای بختیاری، زبان مادری را مهمترین عنصر هویتی قلمدادکرده، و منشاء تمام عقب ماندگیها، اعدام ها، هاشیه نشینی و …را از بین بردن هویت و آسیمیلاسیون شمردند.

گسل تاریخی راکه از زمان رضا شاه تاکنون  برای ملل غیر فارس ایجاد شده را خاطر نشان شده ادامه دادند:”از پیشرفت الکترونیکی باید برای آگاه سازی جوانان استفاده کرد وجوانان ملل غیر  فارس را با تاریخ واقعی و قهرمانانشان آشنا کرد.

در پایان سخنانشان، منطبق بودن ساختار سیاسی بر ساختار اجتماعی کشورهای کثیرالملّه را پر اهمیت دانستد و گفتند:” اگر جزء این باشد باعث اختلاف و دیکتاتوری خواهد شد.”

کلید واژه ها