فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

مصاحبه با حسن شریعت مداری فعال و کارشناس سیاسی پیرامون آینده ایران و نقش ملل

رادیو امید | 15:15 - 18.02.2018

همانگونه که مستحضر هستید کمپینی با عنوان اتحاد و برابری اقوام در ایران توسط جمعی از فعالان 1 سیاسی و حقوق بشری ایرانی ساکن کشور ترکیه راه اندازی گشته است.

جناب آقای حسن شریعت مداری با توجه به کثرت ملی و قومی و کثرت زبانی و فرهنگی در جغرافیای ایران با در نظر گرفتن این که هیچ یک از اتنیک های غیر فارس در ایران حائز حقوق فرهنگی-زبانی و ملی خویش نبوده و تحت ستم ملی مضاعف قرار دارند، خواهشمند است دیدگاه خویش را در خصوص وضعیت حقوقی ائتنیک های موجود در ایران در سیستم ادارس آتی کشور در دوره پس از جمهوری اسلامی بیان دارید.

 شریعت مداری: با تاکید به آموزش زبان مادری، رفع تبعیض و خواستار نظام فدارالی غیر قومی در ایران می باشم و پایه گذار نظام فدارالی را حقوق شهروندی می طلبم.

کلید واژه ها