فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

حزب موردات در سوئد خواستار سخت تر شدن اعطاي شهروندي به مهاجران شد

رادیو امید | 21:48 - 08.09.2017

حزب موردات در سوئد خواستار سخت تر شدن اعطای شهروندی به مهاجران شدند. توماس توبه گونر استرومبر از حزب موردات با نوشته ای در روزنامه داگنسلیمیتر خواهان شرایط سخت تر برای اعطای شهروندی برای پناهجویان شدند. این دو نماینده حزب موردات و نماینده پارلمان سوئد، شهرونی سوئد را از نظر حقوقی و نمادین بسیار مهم دانسته و همزمان خواهان الزامات جدی شدند. آنان همچنین خواهان آن شدند که، از دادن نقش های مهم به مهاجران برای تعیین نماینده پارلمان و انتخاب شدن برای پست های مهم مانند قاضی و پلیس در سوئد پرهیز شود.

کلید واژه ها