فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

ایالت نوردراین استفان خواستار اعطای شهروندی سریع به مهاجران شد

رادیو امید | 14:30 - 19.10.2017

حکومت ایالت نوردراین وستفالن می خواهد مهاجرین بیشتری پروسه شهروندی آلمان را طی کنند و پاسپورت آلمانی بگیرند تا به این وسیله از همه امکانات برای مشارکت سیاسی در کشور برخوردار شوند.

سِراپ گولر دبیر دولتی این ایالت از حزب دموکرات مسیحی آلمان به روز چهارشنبه در شهر کُلن گفت که خارجی ها و انسان های با پیش زمینه های مهاجرت که به صورت دوامدار در آلمان زندگی و کار می کنند، باید تابعیت آلمانی را قبول کنند.

او توضیح داد که شهروندی فقط “یک اعتراف روشن” برای زیستن در وطن جدید شان نیست. بلکه با پاسپورت آلمان، امکانات برای مشارکت سیاسی نیز به روی شان باز می شود.

براساس اظهارات گولر در سال گذشته در ایالت نوردراین وستفالن که بیشترین شمار مهاجرین در آن زندگی می کنند، ۲۷ هزار و ۲۷ نفر شهروندی آلمان را به دست آوردند.

این رقم یک افزایش کم در مقایسه با سال قبلی اش (۲۶ هزار و ۵۷۳) بوده است، اما با وجود آن در مقایسه با سال ۲۰۱۴ یک کاهش را نشان می دهد. در آن سال ۲۷هزار و ۷۳۷ نفر در این ایالت شهروند آلمان شدند.

در جریان ۱۵ سال  گذشته در این ایالت پرجمعیت آلمان، بیش از ۶۱۵ هزار مهاجر پاسپورت آلمانی را به دست آوردند. تقریباً یک پنجم همه تقاضاهای تابعیت (۷.۱۸ درصد)  توسط مهاجرین ترکی صورت گرفته است. در این فهرست، سهم پولندی ها ۶ درصد و از کوزوویی ها ۷.۴ درصد بوده است.

کلید واژه ها