فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

اسامی ٢٦ تن از بازداشت شدگان در روز اعتصاب عمومی در کردستان

رادیو امید | 15:53 - 13.09.2018

به گزارش رادیو امید ، هم زمان با اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان، نزدیک بە ٤٠ شهروند از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدند.
روز چهارشنبە ٢١ شهریور ماه، نزدیک بە ٤٠ فعال مدنی و شهروند در شهرهای مختلف کردستان از سوی نهادهای امنیتی بە اتهام اغتشاش و تلاش برای برگزاری اعتصاب عمومی از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدند. اسامی بازداشت شدگان بە شرح زیر می باشد؛ مریوان: ١ـ آرام فتحی ٢ـ سوران دانشور ٣ـ مسلم ابراهیمی ٤ دلیر روشن ٥ـ محمد ازکات ٦ـ احمد تبیرە ٧ـ نوشیروان خوش نظر ٨ـ احسن امانی ٩ـ آرمان امانی سنندج ١ـ خالد حسینی ٢ مختار زارعی ٣ـ مصفر صالح نیا اشنویه ١ـ خالد گنجی ٢ـ رشید ناصرزادە ٣ـ خدر دولتی ٤ـ سیامند دولتی ٥ـ موسی آذری روانسر ١ـ باقر صفری سردشت ١ـ جعفر رسول پور ٢ـ بهمن دندانساز ٣ـ محمد لیلانەای ٤ـ محمد امینی ٥ـ وفا ٦ ـ محمد بوکان ١ـ دیاکو باغبانی

 

کلید واژه ها